Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor na triedený odpad

  

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu        Vybudovanie zberného dvora na separovanie KO a

                                 obecnej kompostárne na zhodnocovanie BRO
Kód ITMS                  24140110180
Operačný program  Životné prostredie

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os              4 Odpadové hospodárstvo
Opatrenie                 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
                                4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
 

Časový rámec realizácie Projektu

                                                     Začiatok realizácie       Ukončenie realizácie

Názov aktivity                             aktivity (MM/RRRR)     aktivity (MM/RRRR)
A1 - Vybudovanie zberného dvora

a kompostárne BRO                                   10/2010                         01/2013

A2 - Nákup technologického zariadenia         10/2010                         01/2013

A3 - Realizácia informačno-propagačných

aktivít                                                      04/2011                         01/2013
Podporné aktivity
Riadenie projektu                                      10/2010                         01/2013

Publicita a informovanosť                            10/2010                         01/2013

 

Rozpočet projektu

 

Obec Nitrianska Blatnica má záujem riešiť stratégiu odpadového hospodárstva spôsobom priaznivým k životnému prostrediu, ekonomicky výhodným pre občanov a podnikateľov v obci a zároveň riešiť nepriaznivý stav vo vývoji cien za odvoz zmesového komunálneho odpadu. Zberný dvor je vybudovaný na pozemku obce, v dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov, vedľa št. cesty II. triedy Topoľčany - Piešťany o rozlohe 590 m2 a bude slúžiť na zber, triedenie a dočasné skladovanie odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. Po stavebných úpravách budovy a výstavbe prístreškov sa vytvorili nasledovné dispozície: chodba, kancelária, šatňa, sociálna miestnosť, WC, sprcha, 3x sklad, garáž, 4 boxy po 2 kontajneroch na uskladnenie odpadu, na betónovej ploche za prístreškami ďalšie 4 kontajnery. Vybudovaná spevnená plocha má rozlohu 515,60m2. Objekt je oplotený. Predmetom projektu bol aj nákup technologických zariadení potrebných pre účely separovaného zberu, a to traktora s príslušenstvom, 9 ks veľkoobjemových kontajnerov, ako aj zakúpenie zariadení na úpravu vyseparovaných odpadov (mobilný drvič, mulčovač). Ďalšou z aktivít projektu bolo vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – obecného kompostoviska v miestnej časti „Pod baňou“ a zakúpenie príslušného technologického zariadenia (drvič BRO, prekopávač kompostu). Kompostovisko tvorí plochu na kompostovanie, plocha na dočasné uskladnenie a úpravu prinesených surovín, akumulačná nádrž, manipulačná plocha, oplotenie, kancelársky kontajner.Produktom zhodnocovania bude kompost, ktorý sa následne použije ako vhodné organické hnojivo. Občania budú prostredníctvom informačnej kampane informovaní o možnostiach separovaného zberu, zberaných surovinách aj o možnosti spracovania a zhodnocovania BRO. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre vyseparovanie 45,64 ton KO za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodnených uložením na skládky odpadov. Obec sa rozhodla zriadiť zberný dvor kvôli sústredenej skládke komunálneho odpadu a na základe legislatívnych noriem Zákona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, ktoré ustanovujú producentom odpadov zabezpečiť separovaný zber druhotných surovín z komunálnych odpadov, zber obalových materiálov a odpadov z obalov. Technické a technologické riešenie vyplýva z požiadaviek zabezpečiť vhodné priestory a techniku na riešenie separovaného zberu komunálneho odpadu. Predajom získaných komodít sa zabezpečia potrebné finančné prostriedky, ktoré budú použité na zabezpečenie prevádzky zberného dvora. Navyše sa realizáciou projektu vytvorili 2 stále pracovné miesta. Projekt bolo nutné realizovať zo štrukturálnych fondov Európskej únie, nakoľko jeho zriaďovacie náklady sú pomerne vysoké a to až cca 650 000 € s DPH. Samotná prevádzka však nebude ekonomicky náročná a obec ju dokáže pokryť predajom komodít, ktoré získa činnosťou zberného dvora.

 


 

Vybudovanie zberného dvora na separovanie KO a obecnej kompostárne na zhodnocovanie BRO

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 
Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora


 
 

 
Položky 1-40 z 51

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka