Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1-2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl   2019

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

VZN č. 3/ 2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

VZN č. 5/2017 o o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov rozpočtu obce Nitrianska Blatnica

VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

VZN č. 2/ 2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018.

VZN č. 1-2017   ZaD č. 1  ÚPN NB

príloha k VZN č. 1-2017 ZaD č.1 ÚPN NB

 

VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015

 

VZN č. 2 2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území Obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č.1-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi

 

VZN č. 1/ 2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

 

VZN č. 2/ 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 3/ 2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 2/ 2014 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015

 

VZN č.1/2014 O zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky , údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
 

VZN č. 4/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 3/ 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 2/ 2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014

 

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 2/2012, dodatok č. 3 k VZN č. 7/2009

 

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013

 

VZN č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009

 

VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 5/2009 - DODATOK č. 1 K VZN č. 1/2008 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole; o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole; o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí; o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
  

VZN č. 4/2009 - DODATOK č.1 k VZN č.3/2006 Prenájom hrobového miesta a obradnej miestnosti
 

VZN č. 3/2009 - O zákaze požívania a predaja alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

 

VZN č. 2/2009 O poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady

 

VZN č. 3/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Nitrianska Blatnica

 

VZN č.  1/2008 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole; o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole; o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí; o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 9/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

VZN č. 8/2007 O ovzduší a poplatku 

 

VZN č. 7/2007 Povodňový plán záchranných prác obce


VZN č. 6/2007 O určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce

 

VZN č. 5/2007 O udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 4/2007 O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 3/2007 O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Nitrianska Blatnica, ktoré budú financované z dotácie MVaRR SR a z úveru ŠFRB SR

 

VZN č. 2/2007 O symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní a odmien

 

VZN č. 1/2007 Štatút obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 3/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nitrianska Blatnica            (v €)                

 

VZN č. 5/2003 O chove, vodení a držaní psov na území obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 1/2004 O určení školského obvodu obce Nitrianska Blatnica

 

VZN č. 6/2003 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka