Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2012

 

                    OBEC NITRIANSKA BLATNICA
                           Obecný úrad č. 6, Nitrianska Blatnica 956 05

 

 

     Obec Nitrianska Blatnica  ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Nitrianskej Blatnici, na základe  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                                  vyhlasuje

                            výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
                           Základná škola s materskou školou v Nitrianskej Blatnici
                                Nitrianska Blatnica č. 3, 956 05 Nitrianska Blatnica

Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 3 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ako aj podmienky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
-odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- občianska a morálna bezúhonnosť
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov:
-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
-overené kópie dokladov o vzdelaní
-doklad o dĺžke odbornej praxe
-štruktúrovaný profesijný životopis
-výpis z  registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
-preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch predložených uchádzačom.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť s prílohami doručiť do 03.12.2012 do 12,00 hod. na adresu: Obec Nitrianska Blatnica, Obecný úrad, č.6, 956 05 Nitrianska Blatnica . Obálku označiť heslom: "Výberové konanie - riaditeľ školy".   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nepredložia požadované doklady.
Termín výberového konania bude uchádzačom písomne oznámený radou školy.

 


V Nitrianskej Blatnici, dňa 12.11.2012                                     Mgr. Michal Toman                                                                                                               starosta obce


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka