Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici

 

 

 Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

 

Typ a názov projektu:
„Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici“

Výška poskytnutého príspevku:
521.290,18 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk
 

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu            Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici
Kód ITMS                     22140120424
Operačný program       Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z     Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os                 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie                    4.1 Regenerácia sídiel

 

Časový rámec realizácie Projektu

                                                    Začiatok realizácie        Ukončenie realizácie

   Názov aktivity                         aktivity (MM/RRRR)      aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev

   sídla                                                        09/2010                          04/2011
   Podporné aktivity
B Projektové a inžinierske práce                     12/2007                          04/2011
C Proces verejného obstarávania                    04/2010                          10/2010
D Externý manažment projektov                    04/2009                          07/2011

Ukončenie realizácie aktivít Projektu                                                      07/2011

Rozpočet projektu 

 

Ďalšou z aktivít, v ktorej bola blatnická samospráva úspešná, je projekt revitalizácie historického parku pod názvom „Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici“, financovaný z Regionálneho operačného programu prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Celkový rozpočet projektu predstavuje čiastku 548 726,51 EUR, obec uhrádza povinné 5 %-né spolufinancovanie. Projekt zahŕňa výsadbu, údržbu a úpravu parkovej zelene, drevín, trávnatých plôch a trvalých porastov, rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukciu parkových komunikácií a chodníkov, rekonštrukciu budovy verejných hygienických zariadení (staré futbalové šatne) a úpravu futbalového ihriska a spevnenej plochy pre zhromažďovanie občanov (tzv. tenisplac) s amfiteátrom.
Kaštieľ a park tvoria historický komplex v obci. Súčasný stav areálu je narušený. Z hľadiska prírodného a z pohľadu životného prostredia má parková zeleň s objektom kaštieľa význam krajinotvorného prvku pre obec. Záberom plochy parku pre ihriská, kolkáreň, ZŠ s areálom a odčlenením západnej a južnej časti areálu došlo k totálnemu rozbitiu historického územia. Samotný historický park bol v značne poškodenom stave, veľká časť drevín si vyžiadala ošetrenie alebo odstránenie. Bol potrebný akútny zásah v záujme zachovania historicky cennej dochovanej časti areálu.
Predmetom ochrany je priestorové riešenie areálu známe z mapy pochádzajúcej z r.1904. Z pamiatkového hľadiska je chránený objekt kaštieľa, park rozprestierajúci sa na východ, sever až severozápad od kaštieľa a severozápadná bašta - kaplnka Leonhardiovcov, ako posledný doklad existencie obranného systému kaštieľa nachádzajúceho sa síce v narušenom, ale stále čitateľnom historickom prostredí.
Vedľa telocvične sa nachádza viacúčelové ihrisko (40 x 20 m) s umelým povrchom a osvetlením, vybudované v rámci úspešného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ na účely rozvoja cestovného ruchu v roku 2009. Spoločne s viacúčelovým ihriskom boli v rámci projektu v západnej časti parku vybudované i tri detské ihriská pre jednotlivé vekové kategórie (od 3 do 15 rokov).
Zrealizovaním aktivít projektu sa vytvoril ucelený priestor v širšom centre obce, ktorý prispeje k jej zatraktívneniu a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Rekonštrukciou jednotlivých objektov v parku vzniklo centrálne verejné priestranstvo, ktoré bude slúžiť predovšetkým ako miesto oddychu a relaxu. Rekonštrukciou hlavnej prístupovej komunikácie do parku sa dotvoril historický nádych parku, nakoľko jej povrch tvorí kamenná dlažba. V severnej časti sa zrealizovala komunikácia zo zámkovej dlažby a novým vjazdom sa napojila na existujúcu miestnu komunikáciu. Zvýšila sa aj bezpečnosť detí počas hier na existujúcich detských ihriskách. V okolí kolkárne vznikli úpravou spevnenej plochy štyri parkovacie miesta. Ďalšie spevnené plochy boli upravené pred existujúcimi školskými budovami. Rekonštrukciou plochy pre stretávanie občanov a amfiteátra sa vytvorilo miesto pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v parku. Na budove verejného hygienického zariadenia (staré futbalové šatne) sa zrekonštruovali vonkajšie i vnútorné priestory. ,,Park bude krajší, bezpečnejší, aby sa ľudia nebáli tadiaľ prejsť ani za tmy. Jednoducho, bude to park pre ľudí. A to je naším cieľom.“
Z pohľadu bezpečnosti pribudnú kamery napojené na obvodné oddelenie polície a nové osvetlenie popri všetkých chodníkoch. Estetickej úprave určite pomôže nový mobiliár – lavičky, odpadkové koše či iné prvky drobnej architektúry. Pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu počas realizácie projektu vykonáva Krajský pamiatkový úrad v Nitre.

 

PLOŠNÉ A KAPACITNÉ BILANCIE

športové plochy:                                      2044,5 m2
detské ihriská:                                           440,0 m2
celkový počet pôvodných stromov:              776,0 ks
celkový počet pôvodných krov - solitéry:          5,0 ks
celkový počet pôvodných krov:                   474,0 m2
počet stromov na výrub v 1 a 2 etape:        197,0 ks
počet novovysadených stromov:                 222,0 ks
nové výsadby kríkov:                                 830,0 m2
plocha podrastových trvalkových záhonov: 1088,0 m2
plocha parkového trávnika:                   32 925 m2
lavičky:                                                      44,0 ks
kôš na odpadky:                                    11,0 ks
kôš pre psie exkrementy:                               3,0 ks
 


 

 

Rekonštrukcia parku v Nitrianskej Blatnici

- výstavba športovo–rekreačných zariadení (detské a športové ihriská)

pre účely rozvoja cestovného ruchu

 

Tento projekt bol zrealizovaný
s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE


Európsky fond regionálneho rozvoja
 

názov operačného programu   SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A

                                               SLUŽBY
názov priority                          ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
názov opatrenia                      PODPORA BUDOVANIA A REKONŠTRUKCIE

                                               INFRAŠTRUKTÚRY CESTOVNÉHO RUCHU

 

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr)      13.11.2008
Dĺžka realizácie projektu (počet mesiacov)                    7
Ukončenie projektu (dd.mm.rrrr)                29.05.2009

 

CELKOVÉ VÝDAVKY PROJEKTU (V TIS. SKK) A ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v tis. SKK)
 

Realizácia projektu má dopad predovšetkým na rozvoj cestovného ruchu v obci Nitrianska Blatnica prostredníctvom osadenia detských ihrísk v atraktívnom prostredí parkovej zelene. Vybudovaním viacúčelového ihriska vzrastie zároveň potenciál obce ako strediska športového a cestovného ruchu. Zvýši sa počet návštevníkov historického parku z blízkeho okolia a regiónu, ale i z iných miest Slovenska. Projekt bude mať priaznivý dopad na rozvoj a zlepšenie spolupráce medzi obcami. Prínosom bude vytvorenie partnerskej spolupráce na úrovni mikroregiónov. Cenným prínosom projektu je priaznivý dopad na životné prostredie vybudovaním cyklotrás a chodníkov pre pešiu turistiku. Obec sa stane atraktívnou oblasťou pre investície podnikateľov do cestovného ruchu, čím sa naďalej bude zvyšovať jej atraktívnosť a konkurencieschopnosť.  


 

Rekonštrukcia parku

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou


 
 
Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou


 
 
Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou


 
 
Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou


 
 
Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou


 
 
Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia parku

Pred rekonštrukciou


 
 
Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii


 
 
Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii


 
 
Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii


 
 
Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii

Rekonštrukcia parku

Po rekonštrukcii


 
 

 
Položky 1-40 z 57

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka