Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
• uznášať sa na nariadeniach
• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
• schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
• zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
• zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, m) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

 

Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Funkcie obecnej rady:

rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva
• zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi
• pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy

• zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce

• organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva

• plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva


 

Starosta obce:                                  Mgr. Michal Toman

Zástupca starostu:                           Jozef Hudeček


Členovia obecnej rady :                   Jozef Hudeček                                                                                                                                        Ing. Dagmar Pátrovičová                                                                                                                        Milan Socha

                                                           
Členovia obecného zastupiteľstva:  Jozef Hudeček                                                                                                                                        Mária Hlohovská                                              
                                                              RNDr. Eduard Kollár
                                                              Patrik Krajčík                                                                                                                                          Ing. Dagmar Pátrovičová
                                                              Milan Socha                                                                                                                                           Alena Stančeková
                                                                                                                                   Ing. Igor Slávik                                                                                                                                       Eva Bielená                                                                            


 

Adresy a kontakt na poslancov OZ:

Jozef Hudeček, Nitrianska Blatnica 325, 0903 411 608

Mária Hlohovská, Nitrianska Blatnica 434, 0903 236 706

RNDr. Eduard Kollár, Nitrianska Blatnica 393, 0910 388 692

Ing. Dagmar Pátrovičová, Nitrianska Blatnica 90, 0908 205 568

Alena Stančeková, Nitrianska Blatnica 439, 0948 904 005

Patrik Krajčík, Nitrianska Blatnica 462, 0908 759 674

Milan Socha, Nitrianska Blatnica 504, 0908 741 044

Ing. Igor Slávik, Nitrianska Blantica 101, 0915 158 866

Eva Bielená, Nitrianska Blatnica 462, 0918 478 854


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka