Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Nitrianska Blatnica http://www.nitrianskablatnica.sk/

Obec Nitrianska Blatnica

AKTUÁLNE

 

 


 


 


 

19. 7. 2012 - Výstavba nájomných bytových domov

Po rokoch pokusov a príprav v súčasnej dobe začíname v našej obci s výstavbou nájomných bytových domov. O získanie dotácií a úveru zo ŠFRB na ich výstavbu sme sa usilovali už niekoľko rokov. Podľa projektovej dokumentácie náklady na bytový dom predstavujú približne 385 000,- €, na 4 bytové domy 1 540 000,- €. Obec získala 30 percent tejto sumy – 460 000,- € poskytnutou dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zvyšných 70 percent – 1 080 000,- € podporou vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).  Predpokladaný termín kolaudácie bytoviek je jeseň 2013.
V štyroch bytovkách bude spolu 36 bytov ( 4 x 9), pričom špecifikácia bytov s uvedeným predpokladaným mesačným nájmom a  poplatkom do fondu prevádzky, údržby a opráv ( bez energií, vody ....) je uvedená v tabuľke č.1.  V každom byte je samostatný plynový kotol na kúrenie a prípravu teplej vody. Záujemcovia o nájomné byty sa môžu prihlásiť na obecnom úrade, pričom musia spĺňať podmienky Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi, ktoré upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce. Nájomné byty sa budú užívať ako nájomné a  nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Nájomné byty sú určené predovšetkým pre občanov s trvalým pobytom v Nitrianskej Blatnici, pochádzajúcich z Nitrianskej Blatnice a tiež pre ostatných záujemcov z blízkeho i ďalekého okolia obce. Záujemcovia o nájomné byty si môžu podať žiadosť o pridelenie bytu na obecnom úrade. Tlačivo žiadosti spolu s dotazníkom prieskumu záujemcov a VZN č. 1/2011 je k dispozícii na stiahnutie na tejto webovej stránke obce. Oprávnenou osobou pre pridelenie bytu je fyzická osoba s priemerným mesačným príjmom vo výške min. 1,5 násobku životného minima a najviac 4-násobku životného minima. Začiatkom roka 2013 budú žiadatelia vyzvaní na doloženie príjmu za rok 2012. Následne na to komisia OZ schváli  poradie uchádzačov na  pridelenie bytu.
Nájomná zmluva bude obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, na zabezpečenie plnenia úhrad spojených s užívaním bytu, príp. vzniknutými škodami. 

 

tab. č. 1


Typ bytu       Počet bytov     Podl. plocha bytu v m2     Predpokladané mesačné

                                                                             nájomné + fond

                                                                             prevádzky, údržby a opráv (v €)

 


1-izbový              8                    27,17                                    90,- 
1-izbový              4                    32,71                                   105,-
2-izbový              4                    36,64                                   120,-
3-izbový              4                    59,24                                   180,-
3-izbový             16                   61,89                                   185,-

 

Situačný nákres bytoviek pod telocvičňou ZŠ

 

situačný nákres

 

 

Pohľad na bytovku

 

pohľad na bytovku

 

Ponuka nových obecných nájomných bytov v Nitrianskej Blatnici.
Nové nájomné byty v Nitrianskej Blatnici, v 4 trojpodlažných bytových domoch s 9 bytovými jednotkami, s termínom kolaudácie november 2013.
Pohodlné bývanie v blízkosti Vášho zamestnania a atraktívneho parkového prostredia je odpoveďou na moderné potreby Vášho bývania.
 

Výhody:
• Novostavby v tichej lokalite v samostatne uzavretom areáli (1-izbové nájomné byty od 27 m2, 2-izbové nájomné byty od 37 m2, 3-izbové od 59 m2)
• Bezkonkurenčné nájomné (1-izbový nájomný byt už od 80,- €, 2-izbový nájomný byt už od 100,- €, 3-izbový od 160,- € mesačne, v cene zahrnutá výška  nájomného + fond opráv a poistenie)
• Dostupná občianska vybavenosť - obchody, škôlka, škola, pošta, parkovo-športový areál,detské ihriská                                                                                                                                                  • Lokálne vykurovanie - vlastný zdroj
• Garancia parkovacích miest                                                                                                        

• Bezbariérový vstup do objektu
• Orientácia bytov na východ - západ
• Kompletná vybavenosť bytov
Podmienky pre žiadateľov:
Oprávneným žiadateľom bude osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti:
-          najviac vo výške trojnásobku životného minima
-          najviac vo výške štvornásobku životného minima za predpokladu splnenia podmienok uvedených v zákone 443/2010 Z. z ,§ 22 ods. 3.
V prípade záujmu o nájomný byt žiadame záujemcov o zaslanie alebo doručenie dotazníka s vyplnenými kontaktnými údajmi a doloženými prílohami v termíne do 31.05.2013
na adresu:
Obec Nitrianska Blatnica
Obecný úrad č. 6
956 05 Nitrianska Blatnica


Dotazník je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke obce www.nitrianskablatnica.sk . Bližšie informácie o ponuke obecných nájomných bytov dostanete u: Heleny Horváthovej (helena.horvathova@nitrianskablatnica.sk)  na tel. č. 038/ 5399112 alebo osobne na prízemí obecného úradu.


 
Dotazník pre prieskum záujemcov o obecné nájomné byty v Nitrianskej Blatnici
 Dotazník.pdf (117.1 kB) Dotazník.pdf (117.1 kB)

 
Žiadosť o nájomný byt
 Žiadosť.pdf (28 kB) Žiadosť.pdf (28 kB)

 

 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nitrianska Blatnica o nakladaní s nájomnými bytmi
 VZN 1-2011NB.pdf (36.3 kB) VZN 1-2011NB.pdf (36.3 kB)

 
Pôdorys bytov

 
Zastavovacia situácia

 

Návrh názvov ulíc v obci Nitrinska Blatnica.

 

 

Obec Nitrianska Blatnica, na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v súlade so VZN č. 6/2007 O určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce a s § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, pripravuje pomenovanie jednotlivých ulíc pre zlepšenie orientácie záchranných zložiek a návštevníkov obce. V snahe čo najvýstižnejšie pomenovať jednotlivé ulice obce, obraciame sa na občanov so žiadosťou, aby sa zapojili do diskusie k navrhnutým názvom jednotlivých ulíc. Chceme Vás požiadať, aby ste sa vyjadrili k navrhnutým názvom ulíc alebo aby ste navrhli iné názvy ulíc. Pripomienky, názory a návrhy posielajte do 31. mája 2013 prostredníctvom internetovej stránky obce alebo písomne do podateľne obecného úradu. Vaše pripomienky a návrhy budú vyhodnotené Komisiou obecného zastupiteľstva pre školstvo, šport mládež a kultúru a budú podkladom pre obecné zastupiteľstvo na definitívne určenie názvov ulíc v našej obci.
Na záver Vás chceme požiadať, aby ste pri pripomienkovaní názvov ulíc vychádzali z historických a miestnych názvov a aby ste sa pod svoje pripomienky podpísali. Anonymné pripomienky sa nebudú akceptovať.

Návrh názvov ulíc

 

 1. Štátna cesta II/499 Piešťany - Topoľčany – ulica Hradská, ulica Hlavná
 2. Štátna cesta III/499 Nitrianska Blatnica-Lužany – ulica Cintorínska        
 3. Námestie obce - Námestie padlých
 4. Miestna komunikácia 487/1od neb. J. Hudečka po V. Dorocáka - Štompárka
 5. MK - 485/31od I. Kubáňa po predajňu Jednoty –   Nová ulica
 6. MK - 1614 od Ing. J. Rybnikára po bývalý RD rod. Manasovej – ulica Pod príložkami
 7. MK -1570 od D. Sulku po V. Octa – ulica Pod vŕškami
 8. MK - 1787  od bane po kaplnku sv. Urbana – Vinohrady
 9. MK - 1280 od kaplnky sv. Urbana po nové bytovky  – ulica Parková
10. MK - 1282 od Zberného dvora po kaplnku sv. Urbana – ulica Pod Urbánkom, resp.                               Príložky
11. MK - 145 od M. Chromého po F. Gašpara - Funcín
12. MK - 139/1 od Fary po Zberný dvor  – Veľká strana
13. MK - 78/1 od nákupného strediska Jednoty po P. Grznára– Ulička
14. MK - 243/1 od námestia po park  – ulica Marianska
15. MK - 231/1 od Železnej brány po školu – ulica Parková resp. Školská
16. MK - 1264/1 od horárne po les– ulica Svätojurajská, resp. K Rotunde
17. MK - 242/1 od novej Fary po bývalý RD rod. Selešovej – ulica Na tehelni,                                            resp.Tehelňa
18. MK - 270/1 od kultúrneho domu po J. Turčana– ulica Na Stočku, resp. Stoček
19. MK - 276/2 od D. Strihu po starú školu – ulica Na rybníku, resp. Rybník                             20. MK - 998 od J. Vavrdu po J. ROseckého - ulica Novotného domy
21. MK - 940/3 a 795 od J. Pavloviča po B. Čiernu – ulica Za cintorínom
22. MK - 793 od cintorína po J. Kolku – ulica Na frgáli, resp. Frgál
23. MK - 2/4, 408, 19 od námestia po št. cestu II/499– Malá strana           
24. MK - 29/1, 576/1od M. Tomana po R. Gulikovú– Funduše
25. MK - 625/1 od D. Kastelovičovej po J. Mihu – ulica Nad lúčkami
26. MK - 577/14, 590/1 od J. Hudečka po J. Semanovú –  Okopávka        
27. MK - 550, 591 od št. cesty II/499 (P. Turan) po J. Mihu – Na záhradách  
 


 

Monografia obce 1185-2010

Nitrianska Blatnica - monografiaMonografiu o našej obci si môžete zakúpiť osobne na obecnom úrade, prípadne si môžete knižku objednať aj telefonicky 038/5399112
alebo mailom - info@nitrianskablatnica.sk ,
kde Vám poskytneme informácie o úhrade a spôsobe doručenia na Vašu adresu.
 

Cena monografie je  7,- EUR.

Poštovné + balné je 4,- EUR.


 

webygroup

dnes je: 25.4.2014

meniny má: Marek

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2947188

Úvodná stránka