Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Nitrianska Blatnica http://www.nitrianskablatnica.sk/

Obec Nitrianska Blatnica

AKTUÁLNE

 

 


 


 

Obecný úrad  Nitrianska Blatnica    ponúka občanom z blízkeho i širokého okolia

1-izbový nájomný byt v Nitrianskej Blatnici. Občania, ktorí majú záujem o voľný nájomný  byt, môžu sa okamžite prihlásiť na obecnom úrade prípadne na telefónnom čísle 038/53 99 112.


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič (18 rokov), ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

 

 

Uznesenie OZ.

Uznesenie č. 138/2014 z 21. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, konaného dňa 23. júla  2014.

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica

u r č u j e

1)  v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení rozsah výkonu funkcie starostu obce Nitrianska Blatnica pre nasledujúce volebné obdobie na plný úväzok, t.j. 1,0

 

2)  v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pre nasledujúce volebné obdobie 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

 

Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí

v roku 2014


 
 Organizačno-technické  zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.pdf (84.3 kB) (84.3 kB)

 

Miestna volebná komisia v Nitrianskej Blatnici na svojom zasadnutí dňa 24.9.2014 zaregistrovala nasledovných kandidátov na starostu obce:

 

1. Anton Kopáčik, Ing., 62 r., štátny radca, nezávislý kandidát

2. Igor Slávik, Ing., 38 r., živnostník, nezávislý kandidát

3. Michal Toman, Mgr., 58 r., starosta obce, SMER - sociálna  demokracia

 

 

Miestna volebná komisia v Nitrianskej Blatnici na svojom zasadnutí dňa 24.9.2014 zaregistrovala kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:

 

 1. Jozef Adamovič, 52 r., invalidný dôchodca,  nezávislý kandidát
 2. Eva Bielená, 53 r., inštruktorka autoškoly, SMER - sociálna demokracia

 3. Peter Grznár, 47 r., podnikateľ v OH, SMER - sociálna demokracia

 4. Miloš Hermann, 51 r., konateľ, Strana demokratického Slovenska

 5. Mária Hlohovská, 54 r., učiteľka, SMER – sociálna demokracia

  6. Boris Hudeček, 36 r., stavebný manažér, SMER - sociálna demokracia

  7. Jozef Hudeček, 37 r., stavebný podnikateľ, SMER - sociálna demokracia

  8. Ján Kolník, 49 r., invalidný dôchodca, SMER - sociálna demokracia

  9. Eduard Kollár, RNDr., 54 r., učiteľ, KDH

10. Jozef Králik ml., 45 r., obchodný zástupca, KDH

11. Milan Krajčík, 56 r., invalidný dôchodca, nezávislý kandidát

12. Patrik Krajčík, 37 r., živnostník, SMER - sociálna demokracia

13. Veronika Michalovičová, PaedDr., 39 r., učiteľka, KDH

14. Roman Močko, 51 r., robotník, KSS

15. Dagmar Pátrovičová, Ing., 48 r., opatrovateľka, KDH

16. Michal Socha, 69 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia

17. Alena Stančeková, 52 r., vedúca školskej jedálne, SMER - sociálna demokracia

18. Lucia Vichnarová, Ing. Mgr., 38 r., učiteľka, KDH

 

 


 
Dotazník pre prieskum záujemcov o obecné nájomné byty v Nitrianskej Blatnici
 Dotazník.pdf (117.1 kB) Dotazník.pdf (117.1 kB)

 
Žiadosť o nájomný byt
 Žiadosť.pdf (28 kB) Žiadosť.pdf (28 kB)

 

 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nitrianska Blatnica o nakladaní s nájomnými bytmi
 VZN 1-2011NB.pdf (36.3 kB) VZN 1-2011NB.pdf (36.3 kB)

 
Pôdorys bytov

 
Zastavovacia situácia

 

Návrh názvov ulíc v obci Nitrinska Blatnica.

 

 

Obec Nitrianska Blatnica, na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v súlade so VZN č. 6/2007 O určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce a s § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, pripravuje pomenovanie jednotlivých ulíc pre zlepšenie orientácie záchranných zložiek a návštevníkov obce. V snahe čo najvýstižnejšie pomenovať jednotlivé ulice obce, obraciame sa na občanov so žiadosťou, aby sa zapojili do diskusie k navrhnutým názvom jednotlivých ulíc. Chceme Vás požiadať, aby ste sa vyjadrili k navrhnutým názvom ulíc alebo aby ste navrhli iné názvy ulíc. Pripomienky, názory a návrhy posielajte do 31. mája 2013 prostredníctvom internetovej stránky obce alebo písomne do podateľne obecného úradu. Vaše pripomienky a návrhy budú vyhodnotené Komisiou obecného zastupiteľstva pre školstvo, šport mládež a kultúru a budú podkladom pre obecné zastupiteľstvo na definitívne určenie názvov ulíc v našej obci.
Na záver Vás chceme požiadať, aby ste pri pripomienkovaní názvov ulíc vychádzali z historických a miestnych názvov a aby ste sa pod svoje pripomienky podpísali. Anonymné pripomienky sa nebudú akceptovať.

Návrh názvov ulíc

 

 1. Štátna cesta II/499 Piešťany - Topoľčany – ulica Hradská, ulica Hlavná
 2. Štátna cesta III/499 Nitrianska Blatnica-Lužany – ulica Cintorínska        
 3. Námestie obce - Námestie padlých
 4. Miestna komunikácia 487/1od neb. J. Hudečka po V. Dorocáka - Štompárka
 5. MK - 485/31od I. Kubáňa po predajňu Jednoty –   Nová ulica
 6. MK - 1614 od Ing. J. Rybnikára po bývalý RD rod. Manasovej – ulica Pod príložkami
 7. MK -1570 od D. Sulku po V. Octa – ulica Pod vŕškami
 8. MK - 1787  od bane po kaplnku sv. Urbana – Vinohrady
 9. MK - 1280 od kaplnky sv. Urbana po nové bytovky  – ulica Parková
10. MK - 1282 od Zberného dvora po kaplnku sv. Urbana – ulica Pod Urbánkom, resp.                               Príložky
11. MK - 145 od M. Chromého po F. Gašpara - Funcín
12. MK - 139/1 od Fary po Zberný dvor  – Veľká strana
13. MK - 78/1 od nákupného strediska Jednoty po P. Grznára– Ulička
14. MK - 243/1 od námestia po park  – ulica Marianska
15. MK - 231/1 od Železnej brány po školu – ulica Parková resp. Školská
16. MK - 1264/1 od horárne po les– ulica Svätojurajská, resp. K Rotunde
17. MK - 242/1 od novej Fary po bývalý RD rod. Selešovej – ulica Na tehelni,                                            resp.Tehelňa
18. MK - 270/1 od kultúrneho domu po J. Turčana– ulica Na Stočku, resp. Stoček
19. MK - 276/2 od D. Strihu po starú školu – ulica Na rybníku, resp. Rybník                             20. MK - 998 od J. Vavrdu po J. ROseckého - ulica Novotného domy
21. MK - 940/3 a 795 od J. Pavloviča po B. Čiernu – ulica Za cintorínom
22. MK - 793 od cintorína po J. Kolku – ulica Na frgáli, resp. Frgál
23. MK - 2/4, 408, 19 od námestia po št. cestu II/499– Malá strana           
24. MK - 29/1, 576/1od M. Tomana po R. Gulikovú– Funduše
25. MK - 625/1 od D. Kastelovičovej po J. Mihu – ulica Nad lúčkami
26. MK - 577/14, 590/1 od J. Hudečka po J. Semanovú –  Okopávka        
27. MK - 550, 591 od št. cesty II/499 (P. Turan) po J. Mihu – Na záhradách  
 


 

Monografia obce 1185-2010

Nitrianska Blatnica - monografiaMonografiu o našej obci si môžete zakúpiť osobne na obecnom úrade, prípadne si môžete knižku objednať aj telefonicky 038/5399112
alebo mailom - info@nitrianskablatnica.sk ,
kde Vám poskytneme informácie o úhrade a spôsobe doručenia na Vašu adresu.
 

Cena monografie je  7,- EUR.

Poštovné + balné je 4,- EUR.


 

webygroup

dnes je: 31.10.2014

meniny má: Aurélia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3781496

Úvodná stránka